Celebrating September Birthdays!

Wishing all of  you a Happy Birthday!
Left to right: Fernando Ramirez, Oswaldo Ramirez, Nelson Ramsey, Ricardo Oblea, James Turner, Kim Kellogg, Bobby Nunley, Charles Garcia, and Jimmy Roberts.
0